Drukuj
                                                                   
                                             Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb
                               obowiązujący na wodach Przedsiębiorstwa Rybackiego Sp. z o.o.
                                                               w Szczecinku 
I.         Postanowienia ogólne. 
1.        Regulamin niniejszy określa zasady wykonywania amatorskiego połowu  ryb
        zwanego dalej wędkowaniem  i obowiązuje na wodach użytkowanych przez
        Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o.o. w Szczecinku zwanym dalej Spółką.      
2.        Na wodach użytkowanych przez Spółkę  dopuszcza  się  uprawianie amatorskiego
        połowu rybbrzegu, z łodzi oraz spod lodu w sezonie:                  
        -  letnim trwającym od 01 kwietnia do 30 listopada (nie dotyczy jeziora Wielimie)                 
        -  w sezonie  zimowym  obejmującym miesiące (XII, I,II III)                       
        Wędkowanie  dozwolone jest wyłącznie w porze dziennej tj.
        od  wschodu do zachodu słońca zgodnie z kalendarzem (nie dotyczy jeziora Wielimie).
        Wędkowanie w nocy może odbywać się za dodatkową opłata na jeziorach 
        udostępnionych (wg wykazu w cenniku opłat na  dany rok)           
3.        Postanowienia tego regulaminu obowiązują  wszystkich wędkujących na wodach
         użytkowanych przez Spółkę ( cudzoziemców, członków PZW oraz  nie zrzeszonych
         zwanych dalej  wędkarzami.
4.        Wędkowanie z łodzi może odbywać się wyłącznie z  jednostek zarejestrowanych
        do celów wędkarskich. Stacjonowanie łodzi wędkarskich może odbywać się jedynie
        za zgodą Spółki i w miejscach przez nią wyznaczonych. Stacjonowanie łodzi
        w innych miejscach będzie uważane za bezprawne.              
5.        Na wodach Spółki zabrania się podejmowania  z wody  jakiegokolwiek sprzętu
        rybackiego.
        O zauważonym ,a podejrzanym o kłusownicze pochodzenie sprzęcie należy
        niezwłocznie powiadomić Spółkę, Państwową Straż Rybacką lub Policję.
6.        W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków np. śnięte
         ryby, zmiana koloru  wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach wędkarz ma 
        obowiązek natychmiast zawiadomić o tym Spółkę
7.      Na wodach Przedsiębiorstwa Rybackiego sp. z o.o. w Szczecinku  nie obowiązuje
         prowadzenie rejestru amatorskiego połowu ryb.

8.      Na rzece Gwda Nr 2 na odcinku od Młyna Lubnica(Herby Stare) do granicy obwodu

         tj.do osi podłużnej mostu(przy ujściu rzeki Czernica) na drodze gminnej w

         miejscowości Lubnica łowienie ryb łososiowatych dozwolone jest wyłącznie na 

         przynęty sztuczne.

 

II.         Nabywanie prawa do połowu ryb.            
 1.      Prawo do  wędkowania na wodach Spółki mają osoby posiadające             
          -  kartę wędkarską              
          -  wniesioną do Spółki opłatę za wędkowanie (zezwolenie na  wędkowanie)
 2.     Z  obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do 14  lat
         oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

 3 .   Współmałżonkowie oraz młodzież  do lat 14 , nie posiadający Karty wędkarskiej 

        mają prawo wędkować :

         -  w ramach jednego łowiska zgodnie z limitem ilościowym wyłącznie  pod   opieką

            osoby pełnoletniej posiadającej uprawnienia do wędkowania  (wykupione

            zezwolenie na wędkowanie)             

        -  w ramach uprawnień swojego opiekuna ma prawo łowić jedną wędką
           (opiekun drugą)        
 4.   Opłaty za wędkowanie zróżnicowane są w zależności od :           
       - udostępnionych wód( jedno jezioro, trzy jeziora wg wyboru wędkarza,
         cały  obszar)            
       - okresu udostępnienia ( sezon, 14 dni, 7 dni, 3 dni , 1 dzień)

       - sposobu wędkowania (z brzegu , z łodzi, spod  lodu )

                 

5.    Zezwolenie na połów ryb z brzegu obejmuje połów ryb w sezonie letnim  przy
        pomocy:             
                                        
       - dwóch wędek zwykłych lub spinningu  od 01.04 do 30.11
         (nie dotyczy jeziora Wielimie)

         Dopuszcza się w sezonie letnim wprowadzenie wędkowania w porze nocnej 

         2  wędkami zwykłymi z brzegu na jeziorach wskazanych przez Spółkę na dany

         sezon,po wniesieniu dodatkowej opłaty. Zezwolenie na wędkowanie w porze

         nocnej jest ważne tylko wyłącznie z aktualnym zezwoleniem wykupionym

         na brzeg lub łódź.

 6.   Zezwolenie na połów ryb z łodzi obejmuje połów ryb w sezonie letnim przy

       pomocy:           

      -

 dwóch wędek zwykłych lub spinningu z łodzi od 01.05 do 30.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (nie dotyczy jeziora Wielimie )

      - wędkowanie z łodzi na jeziorach: Wielatowo, Trzebiechowo, Przełęg, Kniewo

dozwolone jest od 01.06 do 30.11

       (wg wykazu  w cenniku opłat na dany rok).

 7.    Zezwolenie na połów ryb spod lodu w  sezonie zimowym  obejmuje połów

        ryb przy pomocy

       - jednej wędki w okresie występowania bezpiecznej pokrywy lodowej

         w miesiącach XII, I,II,III  lub  

      - dwóch wędek zwykłych z brzegu w okresie braku bezpiecznej pokrywy

        lodowej  w miesiącach XII, I,II,III       

  -  dwóch wędek zwykłych lub spinningu na rzece Gwda  Nr 2 (XII ,I,II,III) 


Wędkowanie w okresie zimowym na jeziorze Wielimie tylko spod lodu 

w okresie 

występowania bezpiecznej pokrywy lodowej.                         

 8.    Wykupione zezwolenie na wędkowanie na jedno jezioro nie upoważnia

        do wędkowania na innym jeziorze.

 9.       Utrzymuje się opłaty ulgowe dla  emerytów i  rencistów , uczącej się młodzieży

         i studentów do 25 roku życia. Zniżka przysługuje na połów dwoma wędkami

         zwykłymi lub spinningiem z brzegu na jednym jeziorze na cały sezon letni.

       Wysokość dochodu uprawniającego do 50 % zniżki określana jest na dany rok

                   w cenniku Spółki.


       Ulga nie dotyczy zezwoleń okresowych ,wędkowania z łodzi oraz okresu zimowego.

 

III.     Zasady połowu i okresy ochronne.        
         Zasady połowu :      
1.        Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska
        o długości,co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:
        a)       jednym  haczykiem z przynętą albo
        b)       nie więcej niż dwoma haczykami , każdy ze sztuczną przynętą imitującą

  owada lub jego stadia rozwojowe , przy czym  haczyk może mieć nie

  więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób , aby nie wykraczały

                poza obwód koła o średnicy 30 mm 
        c)      sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może

 mieć nie więcej niż cztery ostrza , rozstawione w taki sposób , aby nie

                wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm
       d)      przy połowie ryb spod lodu

-  jednym  haczykiem z przynętą , przy czym haczyk nie może mieć więcej

   niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób , aby nie wykraczały poza

                 obwód koła o średnicy 20 mm albo
              -  sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki , przy czym
                 każdy haczyk może mieć nie więcej  niż trzy ostrza ,rozstawione w taki        
                 sposób , aby nie wykraczały poza obwód  koła o średnicy 20 mm 
2.        Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku  pierwszeństwo ma ten wędkarz
         który przybył na nie wcześniej.
3.     Przy zajmowanym stanowisku wędkujący powinni zachować między sobą
        odpowiednie odstępy :                
        a) przy wędkowaniu wędkami zwykłymi :                   
            -  z brzegu  10 m                    
             - z łodzi  50 m                 
        b) przy wędkowaniu spinningiem :                     
             -  z brzegu  50                     
             -  z  łodzi   75 m                 
c)  przy wędkowaniu spod lodu: 10 m

          Łowiąc ryby spod lodu należy wykonywać otwory o średnicy nie  większej

          niż 20 cm. Między otworami należy zachować odległość nie  mniejszą niż 1m.

4.        Za zgodą wędkarza ,który wcześniej zajął stanowisko ,przy szczególnym

         zachowaniu warunków bezpieczeństwa, odległości te  mogą być zmniejszone .

5.      W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela. 

6.      Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem  maksymalnej ostrożności.

7.      Wędkarz zobowiązany jest do utrzymania porządku w obrębie stanowiska

         przed rozpoczęciem połowu, w trakcie i po zakończeniu wędkowania.         
         
    
 OCHRONA RYB
1.    Wymiar ochronny ryb stanowi długość od początku głowy do krańca
        płetwy ogonowej.
(Wymiary i okresy ochronne dla jeziora Wielimie podano w oddzielnej zakładce.)
      Obowiązują  następujące wymiary ochronne ryb.
jaźdo 25 cm
jelecdo 15 cm
kleńdo 25 cm
lindo 25 cm
lipieńdo 30 cm
miętusdo 25 cm
pstrąg potokowy do 30 cm
sandaczdo 45 cm (nie dotyczy jeziora Wielimie)
siejado 35 cm
sielawado 18 cm
sumdo 70 cm
szczupakdo 45 cm (nie dotyczy jeziora Wielimie)
Węgorz do 50 cm
wzdręgado 15 cm
2.    Obowiązują następujące okresy ochronne ryb: 
lipieńOd 1 marca do 31 maja
miętusOd 1 grudnia do końca lutego
pstrąg potokowyOd od 1 września do 31 grudnia
sandaczOd 1 marca do 31 maja
siejaOd 15 października do 31 grudnia
sielawaOd 15 października do 31 grudnia
sum Od 1 stycznia do 31 maja
szczupakOd 1 stycznia do 30 kwietnia
węgorz Od 1 grudnia do 31 marca

 3   Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku

        ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu

        o ten dzień.
4.    Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk 
        w ciągu doby (nie dotyczy jeziora Wielimie) :    
      - sandacz, szczupak, lin, pstrąg potokowy, lipień, sum,  amur,leszcz pow.2 kg-
         3 sztuki łącznie     
       - węgorz  2 sztuki 
       -  połów ryb nie objętych w/w limitem nie może przekroczyć 4 kg dziennie. 

5.    Zabrania się łowić ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych   

       takich jak: tarliska w tym krześliska ,zimowiska, mateczniki, oraz w obrębach
       ochronnych i hodowlanych.
6.   Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.
 
7.   Wędkarzowi zabrania się:        
 a)  przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych

 b) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie

      narzędzi połowowych  uprawnionego do rybactwa

 c) zabrania się wędkarzowi podnoszenia z wody jakiegokolwiek sprzętu

           rybackiego     
 d)  łowić metodą "szarpaka", kuszą, przy pomocy przynęty holowanej za obiektem
      pływającym ( metoda  trollingowa).

 e)  budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody Spółki

 f)  stosować sztucznego światła służącego lokalizowaniu  bądź zwabianiu ryb.

 

8.   Ryby w stanie żywym złowione zgodnie z limitem ilościowym

      należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich

      nici rozpiętych na sztywnych obręczach.

9.   Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być

      bezwzględnie z ostrożnością wypuszczone do wody nawet gdy ich stan

      wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.

 

 IV.       Kontrola i odpowiedzialność wędkujących.   

 

1.        Wędkarz łowiąc ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez

         funkcjonariuszy Policji,Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży

         Rybackiej lub pracowników Przedsiębiorstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Szczecinku

2.        Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek okazać dokumenty, sprzęt

        wędkarski i złowione ryby.

3.        Naruszenie niniejszego regulaminu przez Wędkarza pociąga za sobą

        konsekwencje wynikające z Ustawy o Rybactwie śródlądowym. 

 

V . Postanowienia końcowe.      

 

 1.  Przedsiębiorstwo Rybackie Sp. z o.o. w Szczecinku mając na uwadze

      prowadzenie  racjonalnej gospodarki rybackiej, ochronę przyrody i środowiska

      naturalnego może:            

      - okresowo wyłączyć spod wędkowania określone jeziora           

      - ograniczyć na określonych jeziorach metodę i porę wędkowania             

      - ograniczyć stosowanie sprzętu pływającego            

      - zwiększyć wymiary ochronne ryb oraz limity połowów             

      - wydłużyć okres ochronny       

2.    W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy :             

      - Ustawy  O rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015r  poz. 652

         z późniejszymi zmianami)             

      - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  dnia 12 listopada 2001r

         w sprawie połowu ryb oraz  warunków chowu ,hodowli i połowu innych  

         organizmów  żyjących w wodzie ( Dz.U. nr 138 poz. 1559 wraz z późniejszymi zm.)

      - Ustawa o ochronie przyrody oraz Kodeks cywilny.

 

Szczegółowy regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Wielimie

określony jest w zakładce "jezioro Wielimie"

 

    TELEFONY KONTAKTOWE

 1.     Przedsiębiorstwo Rybackie Spółka z o.o. w Szczecinku 94 37 401-01  lub 600 072 431 

 2.     Społeczna Straż Rybacka   604 723 789 lub 694 810 891

 3.     Państwowa Straż Rybacka 502 588 075 lub 881 201 515